zaterdag 1 november 2014

Jij mag weleens een keer je ramen lappen...!

Tijdens de zonnige achterliggende weken van de maand oktober kwam mijn buurvrouw om de koffie en zag tegen ons voorraam een enorm spinnenweb, waarop ze vond dat ik nodig met spons en zeem aan het werk moest, maar dat was ik niet van plan.
Ik volgde al een tijdje het dagelijks leven van een spin en vond dat dermate interessant dat ik daar nog wel een tijdje 'vieze' ramen voor over had.

Op een morgen was vanuit de sponning en tussen het glas een spinnetje tevoorschijn gekomen om een mooi web te maken. Het bleef er in het centrum een poosje genieten van de volle zon. Tegen de avond wandelde Sebastiaan (ik had hem de naam gegeven naar een gedicht van Annie M.G. Schmidt) terug naar zijn holletje om half in de morgen wanneer het lekker warm werd op het raam weer tevoorschijn te komen.
Soms wandelde hij over het web om de daarin inmiddels gevangen vliegen en muggen te verorberen.
Sebastiaan hield duidelijk niet van regen of kou, want de avond voor een minder warme dag zag ik hem zijn web als het ware opvouwen. Binnen de kortste keer was het verdwenen om twee dagen later opnieuw te worden gemaakt want het was weer mooi weer.
Na verloop van tijd werd Sebastiaan dikker en groter en repareerde zijn web waar nodig.

Eigenlijk vind ik spinnen griezelige dieren, ondanks dat m'n moeder altijd zei “Een ochtendspin brengt vreugde in”, weet ik niet hoe snel ik als er één in huis zit die moet verwijderen.

Door Sebastiaan weet ik nu dat hij een kruisspin is, één van de 700 verschillende soorten die in Nederland en België voorkomen. Ze komen uit een ei. Ook de huisspin en trilspin leven in huizen en tuinen. Zij houden zich op in planten en wanneer ze worden gestoord laten ze zich 'vallen' , maar hij heeft zich verankerd aan de ondergrond en laat zich aan een draad zakken. Om minder op te vallen trekt hij z'n poten in. Is het gevaar geweken klimt hij weer naar boven.

Zijn ronde web wordt loodrecht tussen planten gespannen. Hij produceert het spinsel vanuit spintepels die een vloeistof uitscheiden die uithardt tot een draad in verschillende diktes. De dunnere draden zijn plakkerig daarom blijven prooien kleven in het web. Met zijn 8 poten loopt hij over de andere draden. Vrouwtjes worden een jaar of 6, mannetjes meestal niet omdat ze na de paring worden aangevallen door de vrouwtjes en dat niet overleven. Er zijn twee spinnenseizoenen waarbij ze volwassen worden; het voorjaar of het najaar. Na oktober neemt het webben af, spinnen kunnen niet tegen vorst. Het zijn nuttige dieren die insecten wegvangen en een onmisbare rol spelen in het in stand houden van het biologisch evenwicht van onze akkers.
SEBASTIAAN.

Dit is de spin Sebastiaan
Het is niet goed met hem gegaan.
LUISTER!!!

Hij zei tot alle and’re spinnen:
Vreemd , ik weet niet wat ik heb
Maar ik krijg zo’n drang van binnen
Tot het weven van een web.

Zeiden alle and’re spinnen:
O Sebastiaan, nee Sebastiaan, kom, Sebastiaan, laat dat nou
Wou je aan een web beginnen
In die vreselijke kou?

Zei Sebastiaan tot de spinnen:
’t Web hoeft niet zo groot te zijn
’t hoeft niet buiten, ’t kan ook binnen
ergens achter een gordijn

Zeiden alle and’re spinnen:
O, Sebastiaan, nee Sebastiaan, toe Sebastiaan, toom je in!
Het is zo gevaarlijk binnen
Zo gevaarlijk voor een spin

Zei Sebastiaan eigenzinnig:
Nee, de drang is mij te groot
Zeiden alle and’re innig:
Sebastiaan dit wordt je dood....

O, o, o Sebastiaan!
Het is niet goed met hem gegaan.

Door het raam klom hij naar binnen
Eigenzinnig en niet bang
Zeiden alle and’re spinnen:
Kijk, daar gaat hij met zijn drang!

Na een poosje werd toen even
Dit berichtje doorgegeven:
Binnen werd een moord gepleegd
Sebastiaan is opgeveegd.
AMGS

vrijdag 31 oktober 2014

Verhalen vertellen is leuk

HEB JE HET AL GEHOORD?
De Verhalenkaravaan viert een feestje met ToBe in Alcazar, komt u ook?
De Verhalenkaravaan voortgekomen uit het Kortavonden bestaat 12,5 jaar. Jaren waarin Hoeksche Waardse luisteraars hebben kunnen genieten van de oudste, maar nog steeds springlevende vorm van vermaak; VERHALEN.
Het vertellen vond plaats in huiskamers, bij verenigingen, scholen, zorginstellingen en in Alcazar.
Zo'n jubileum moet gevierd worden. Daarom heeft de Verhalenkaravaan een feestelijk programma samengesteld in samenwerking met Alcazar Events in Puttershoek en met Muziekschool ToBe.

De opening wordt verricht door niemand minder dan de oprichter van de Verhalenkaravaan Eelse Bies om 19.30 uur.
In 3 huiskamers worden daarna door de ca tien vertellers 10- minutenverhalen verteld, afgewisseld of ondersteund met muziek. Hierbij kunt u denken aan een harp, accordeon, gitaar e.d. alles verzorgd door getalenteerde leerlingen van muziekschool ToBe.
Aangezien het thema van de boekenweek 'feest' was gaan de verhalenvertellers ervoor zorgen dat het voor u als bezoeker een feest wordt om te komen luisteren.
Kaarten van € 5,00 p.st. kunnen worden gereserveerd via VVV Oud-Beijerland,
Waterstal 3 tel. 0186.616000 of avente@vvvoud-beijerland.nl of telefonisch bij Marjolein v.d. Stouw tel. 0186.603076 of Cees van Gent tel. 078.6732463 of aan de kassa bij Alcazar te Puttershoek.

13 november 2014 Verhalenkaravaan.
Alcazar Events, Groeneweg 16, Puttershoek
zaal open om 19.00 uur
kaarten € 5,00 p.st.zaterdag 27 september 2014

Van Lei tot Laptop

In Nederland kennen we vrijheid van onderwijs. In de grondwet van 1848 o.l.v. Johan Rudolph Thorbecke werd de vrijheid van onderwijs als volgt geformuleerd; "Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezigt der overheid, en bovendien, voor zoover het middelbaar en lager onderwijs betreft, behoudens het onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid des onderwijzers; het een en ander door de wet te regelen."
1,5 miljoen kinderen volgen op ongeveer 7000 scholen basisonderwijs, verdeeld in openbaar of bijzonder onderwijs. De leerplicht geldt voor kinderen van 5 t/m 16 jaar, daarna gedeeltelijke leerplicht tot 18 jaar. Tot 1985 kenden we de Kleuterschool voor kinderen vanaf 4 jaar.
Onderwijs wordt binnen een door de overheid bepaalde structuur gegeven door personen die daarvoor speciaal zijn opgeleid, zoals onderwijzers, leraren en docenten.
In 1857 ontstaat de Onderwijswet, in 1900 de Leerplichtwet.
Dankzij de wet van Van Houten in 1874 is het verboden voor kinderen tot 12 jaar in de fabrieken te werken. Er is dan nog erg veel analfabetisme onder de bevolking van Nederland.
Ruim een eeuw is er schoolstrijd geleverd voor bijzonder onderwijs, niet te verwarren met speciaal onderwijs, dit is voor kinderen met een handicap of gedragsproblemen.
De openbare scholen vielen onder verantwoordelijkheid van het openbare bestuur (gemeenten en rijk). De bijzondere scholen onder schoolbesturen die door ouders werden bemand.
Tussen 1888 en 1917 was het vraagstuk van de financiering van het bijzonder onderwijs, de politieke tegenstelling in Nederland. De confessionele partijen waren voor gelijkstelling van het bijzonder onderwijs, de seculiere tegen.
Na een langdurige politieke en maatschappelijke strijd werd uiteindelijk in 1917, met instemming van alle grote politieke stromingen in Nederland, de financiële gelijkstelling bereikt. De schoolstrijd mondde er uiteindelijk in uit dat ouders vrij waren om scholen naar eigen inzicht op te richten en dat deze scholen in financiële zin gelijk werden gesteld met openbare scholen, vastgelegd in de Wet op het Lager Onderwijs van 1920. Abraham Kuyper en Guillaume Groen van Prinsterer zijn hiervoor belangrijk geweest.

Zowel bij het protestants, algemeen christelijk als katholiek onderwijs is de christelijke geloofstraditie het richtsnoer voor de levensbeschouwelijke vorming. De praktijk van het alledaagse onderwijs wijst uit dat er binnen de richtingen op verschillende manieren met de godsdienstige oriëntaties wordt omgegaan.

Met een oprichtingsbijeenkomst in de consistorie van de Hervormde Kerk, was Zuid-Beijerland in July 1864 het eerste dorp in de Hoeksche Waard met een 'Vereniging tot oprichting en instandhouding van Scholen met de Bijbel'. Dit jaar 2014 dus 150 jaar geleden en reden voor deze opdracht van een Jubileumboek!
Een groep schrijvers werd gevonden onder oud-leraren en oud-bestuurders van Christelijke Scholengroep De Waard om 150 jaar schoolgeschiedenis door te nemen. Hiervoor was het Archief Christelijk-nationale Schoolvereniging, samengesteld door Frans Aardoom in het gebouw van CSG de Waard, beschikbaar. Elk van de schrijvers zocht op eigen wijze naar sporen in het onderwijs van het dorp naar keuze. De aanvankelijke gedachte dat dit zou leiden tot dezelfde verhalen bleek reeds tijdens een der eerste bijeenkomsten ongegrond. Met elkaar werd gezocht en gevonden naar originaliteit. Dit was ook noodzakelijk omdat er reeds diverse boekjes werden uitgegeven bij schooljubilea.

Met plezier denk ik terug aan het enthousiasme waarmee is gewerkt om tot een mooi en leesbaar boek te komen. Enige nerveusheid van mijn kant was er wel, gezien de ervaringen van vroeger met schoolmeesters en juffen, zij weten het immers altijd beter. Gelukkig is er alleen maar een strenge verwijzing naar juist taalgebruik geweest en daar hebben we ons best voor gedaan.


Tijdens de Nieuwjaarsreceptie in 2014 onthulde directeur Bert Tuk van Christelijke Scholengroep De Waard samen met de 5 burgemeesters van de Hoeksche Waard een kleine expositie samengesteld door Museum Het Oude Raadhuis in de hal van het hoofdkantoor, maar niet nadat hij eerst een enorme poster lanceerde die het gehele jaar bij elke manifestatie dienst zal doen.
"Stichting CSG de Waard is inmiddels een professioneel bedrijf. Het schoolbestuur heeft alles in eigen hand en is volledig selfsupporting. Zoals een eigen administratie maar ook een eigen schoonmaakbedrijf.
Hier is een reorganisatieproces van jaren aan vooraf gegaan, het resultaat is een betere kwaliteit tegen lagere kosten.
In 2009 is een Holding opgericht met daarin de voormalige Ver. PCPO omgezet in de Stichting Christelijke Scholengroep De Waard, er is een Stichting Vermogensbeheer en een Stichting Ouderbijdragen.
Omdat er in een wettelijke bepaling is opgenomen dat er onderscheid moet zijn tussen bestuur en toezicht stelden we een Raad van Toezicht en een College van Bestuur aan.
In het nieuwe kantoor aan de Maseratilaan in Oud-Beijerland wordt ruimte geboden aan Personeelszaken, Financien, Onderwijs en Identiteit, Bestuur en Secretariaat. Het schoonmaakbedrijf en kinderopvangorganisatie Kivido en er zijn vergaderruimten.
Met 380 mensen is CSG de Waard een grote werkgever in de Hoeksche Waard.


Er zijn 17 scholen aangesloten".

vrijdag 26 september 2014

“Een boom opzetten, over bomen”.

In ons taalgebruik ontlenen we enkele gezegdes aan bomen. Dat duid er op dat ze er al heel erg lang zijn. Het is dan ook een vaste plant met een stam van hout en een kruin, ze eten met de wortels en groeien op verschillende gronden. In Sambeek staat een linde van 800 jaar oud, in Breukelen een beuk met een stam van 8 mtr. dik. Een oerboom (eik) kan wel een paar duizend jaar oud worden. Wat vertellen bomen ons?

Een netwerk van organismen tussen bomen; schimmels, insecten, vogels en vleermuizen is een reden om bomen te laten staan. Oprukkend asfalt doet ons weleens vergeten dat bomen de longen van de aarde zijn; ze nemen stikstof op en geven zuurstof af. Een honderdjarige beuk met een bladoppervlak van 1500 m2 kan in de jaarlijkse zuurstofbehoefte van 10 mensen voorzien. Beeldbepalend zijn de bomen op de dijken waarmee ze de status van Nationaal Landschap verlenen aan de Hoeksche Waard. Stabiele bomen zijn bestand tegen storm en zware sneeuwval.
Koeien en schapen zoeken bij zonnig weer een schaduwplek en bij hevige regen een schuilplaats, bevorderlijk voor de melkproductie van koeien. De iep of olm was de boom van Ceres, de Romeinse godin van de landbouw. De esthetische en rustgevende invloed van bomen zijn onmiskenbaar.
ZuiddiepbosJe hoeft niet meteen het bos op te zoeken hoewel we er een paar hebben in de Hoeksche Waard. Qua leeftijd zijn er zeker imposante reuzen te bewonderen, gewoon bij jezelf in het dorp. Geïmponeerd kijk je langs de stam omhoog naar het rijke bladerdak in deze zomertijd. De volkscultuur kende veel bijzondere bomen. In de Asterix en Obelix verhalen wordt met maretak een magische toverdrank gemaakt. Thee van wilgenbast zou koorts verlagend werken. De rode beuk gaf status aan het huis en voor het pletten van vlas werd beukenhout gebruikt. Ziedaar hoe het werkwoord 'beuken' ontstond en dat leidde tot de uitdrukking 'de beuk erin'. Beukenhout is geliefd bij meubelmakers en in de bouw, evenals het hout van eiken wat symbool staat voor levenskracht en duurzaamheid.
If the oak is out before the ash you will only get a splash,
If the ash is out before the oak you will surely get a soak”.

Mensen aanschouwen de natuur om weersvoorspellingen te doen.De verhogingen in het water waarover vlassnijders liepen werden laningen genoemd. Het park in Oud-Beijerland heeft laningen waar prachtige bomen groeien zoals op mijn foto is te zien. maandag 14 april 2014

Vlinders en Libellen

Hoekschewaards Landschap verzorgt een Libellencursus waarvoor u zich nu
kunt opgeven via cursussen@hwl.nl.
Het betreft 2 avonden van 2 uur in het
Nationaal Landschap Centrum in Numansdorp op 23.04 en 07.05 en een ontdekkingstocht bij het water aan de Randweg langs de N217 in Oud-Beijerland op 7 juni a.s.
De werkgroep Vlinders en Libellen van Hoekschewaards Landschap wil je op laagdrempelige wijze kennis laten maken met libellensoorten die in de HW voorkomen en misschien besluit je wel om met de werkgroep op te trekken tijdens het determineren van de soorten bijvoorbeeld.


Oranjetipje


Lange tijd was voor mij de Libelle het tijdschrift wat wekelijks op de deurmat viel, maar sinds we een vijver in de achtertuin hebben weet ik wel beter. Die zijn mooi man en weet je er zijn wel 71 libellensoorten in Nederland waargenomen. Inmiddels zijn daarvan enkelen uitgestorven of hebben zich als zwerver gemeld, maar 64 soorten planten zich nog voort.   En dus ook in mijn vijver!                                      Azuurwaterjuffer

Nu het voorjaar zo vroeg in het jaar is begonnen en de knoppen in de bomen openbarsten tuur ik vol verwachting naar de bodem van de vijver of daar al wat gebeurt en speur ik de waterkant af naar larven van imago's, want zo worden echte libellen genoemd. Er zijn nl. ook 'juffers' de zgn. gelijkvleugeligen en 'echte' libellen de zgn. ongelijkvleugeligen. De eersten lang en dun met ogen aan de zijkant, de anderen robuust en breed achterlijf met ogen boven op de kop.                   Paardenbijterhuidje


                                                  
Imago's zijn volwassen libellen en te vinden van begin mei tot eind oktober. In de winter leven ze als ei of larve in het water. Libelle vrouwtjes zetten honderden tot enkele duizenden eitjes af in of vlakbij het water. Na een tijdje verschijnt een klein wormachtig diertje dat 9 tot 17 keer moet vervellen tot het volgroeid is. Daarna volgt nog een vervelling van larve naar Imago en dat wordt 'uitsluipen' genoemd. Spannend hè. Langs een plantenstengel of andere objecten klimt de larve uit het water houdt zich stevig vast en vervelt. Met behulp van lichaamsvloeistof krijgt het achterlijf de langgerekte vorm en de vleugels strekken zich uit. Overtollig vloeistof wordt in druppeltjes afgescheiden. Zie daar de geboorte van een libel, slechts een van de vele insecten in de natuur. Echte zonaanbidders; Actief tijdens zonnig weer en onvindbaar bij regen. Zo herkenbaar! Na enige tijd worden ze geslachtsrijp, de paring vindt plaats en de eitjes worden afgezet, waarna ze nog enkele dagen doorvliegen. Na de voortplanting sterven ze meestal snel. Het feit dat ze muggen eten is positief, er zijn landen in de wereld waar ze op het menu staan, maar hier worden ze gegeten door vele andere dieren, zoals vogels, vissen, kikkers, salamanders, hagedissen, (spits)muizen, wespen, mieren, spinnen en ze eten elkaar op. 

Op 7 juni a.s. is er een ontdekkingstocht bij het water aan de Randweg langs de N217 in Oud-Beijerland ter hoogte van de rotonde.
Gewapend met een verrekijker, het liefst één die tamelijk dichtbij scherp is te
stellen, lopen we voorzichtig naar de begroeiing langs de waterkant om de
libellen niet te storen. Tussen de waterplanten zitten “blauwe staafjes” verstopt, dat zijn de waterjuffers, de kleine libellen. Het leuke is dat de juffer jou ook al snel in de gaten heeft.                                                          Steenrode heidelibel.
Loop je iets opzij, dan draait hij om de stengel heen en blijft naar je kijken, kom je te dichtbij, dan vliegt hij weg.
Bij zonnig weer zien we over het watervlak de schaduw van een hele grote “vlieg” schuiven, dan kijk je hoger en daar vliegt de echte libel. Misschien wel één met oranjebruin achterlijf en een glanzende groene kop; de vroege glazenmaker. De grote libellen zijn wat onrustiger dan de juffers en gaan niet vaak zitten, ze zijn altijd bezig om hun territorium te verdedigen en hopen vrouwtjes te kunnen “vangen” om daarmee te paren. Ook zoeken ze prooien, zoals kleine vliegjes.
Kijken we naar de stengels die boven het wateroppervlak uitsteken, dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat we een larve van een libel omhoog zien kruipen. Deze larve, die onder water leeft, komt naar boven als hij
volgroeid is. Dan gaat het uitsluip proces beginnen: de huid barst open en de, nog gekreukelde, libel kruipt eruit om de huid achter te laten. Dat is het bewijs dat de libel zich daar echt heeft voortgeplant.
Wil je dat ook meemaken? Neem contact op met cursussen@hwl.nl en meld je aan.
De kosten voor leden van het HWL zijn € 10,= , voor niet leden € 15,=, dit is inclusief koffie of thee, en een cursusboek waarin alle info staat. Niet-leden die lid worden van het HWL betalen ook € 10,=.

maandag 17 februari 2014

Bezoek de Hoeksche Waard,

Mijn favoriete plek in Nederland is de Hoeksche Waard. Neen het ligt niet in Zeeland, zoals velen denken, maar het is een Zuidhollands eiland. De provincie Zuid Holland kent meerdere eilanden die door de grilligheid van de natuur en met behulp van mensenhanden zijn onttrokken aan de zee. De huidige omvang van het eiland werd rond 1653 verkregen door het aanleggen van de laatste dijk.
Het open cultuurlandschap heeft als dragers; dijken, kreken, oevers en bomen. Omgeven door rivieren als Haringvliet, Spui, Oude Maas, Hollands Diep en Vuile Gat. Te bereiken via een tunnel aan beide zijden van het eiland, via een brug of per veerpont. Ziedaar de Hoeksche Waard., mijn geboortegrond. Handelsroutes en stormvloeden trokken hand in hand over dit eiland. Dit akkerbouwgebied, wat nog in 1953 een watersnoodramp overleefde heeft sinds 2004 de status van Nationaal Landschap verworven. Dat zijn landschappen met internationaal zeldzame, unieke en nationaal kenmerkende eigenschappen. Daarnaast hebben ze vaak ook bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. Verworven ja, want 19 andere nationale landschappen in Nederland werden door de overheid aangewezen. Dit typeert misschien wel het karakter van de bewoners. Vasthoudend, maar oog voor ontwikkeling en meegaan met de tijd.


De verkaveling bestond hier uit taartpunten i.p.v. landstroken, hoe veelbelovend klinkt dat niet. En dat stukje Zuid Holland lieve lezers is meer dan de moeite van het bezoeken waard. De betekenis van Waard is immers; herbergier, kastelein en laaggelegen land tussen rivieren, maar ook van een bepaalde waarde. Zoals ik al vertelde door velen nog niet ontdekt, maar zo'n heerlijk fietseiland met accommodaties die niet alleen voor ouderen maar ook voor kinderen heel aantrekkelijk zijn. Naast traditionele speeltuinen ook speeltuinen waar kinderen hun eigen fantasie, hun oerinstinct en dromen kunnen vieren. (Zij bevinden zich o.a. in Natuurgebied Klein Profijt te Oud-Beijerland en op het eiland Tiengemeten). Orchideeeen groeien in natuurgebied Argusvlinder. Het Vlietproject is de benaming voor een verzameling kleinere natuurgebieden, waarbij de vele eeuwen oude kreken in ere zijn hersteld. 
Diverse campings, vele plaatsen waar Bed and Breakfast te vinden zijn en niet te vergeten eetcafés en restaurantjes. De Hoeksche Waard is een gebied van polderlandschap wat is bedijkt, dus u begrijpt hier geen snelwegen langs uw tafel of campingplaats, maar de natuur of het water. Oorspronkelijke waterwegen zijn nog in takt gebleven, zodat er een kanoroute gevaren kan worden. Diverse boerenbedrijven vonden neveninkomsten door te investeren in biologische landbouw met winkel aan huis, toerisme, handel en creativiteit. Proef de eigen landproducten. De prachtige boerderijen zijn het bezichtigen meer dan waard.

De actieve molenstichting heeft er voor gezorgd dat in de vele voormalige dorpen de molens weer draaien en meel gekocht kan worden. De diverse kerkgebouwen zijn soms geopend voor het publiek of u belt even bij de koster aan.
Ook voor muziek is er veel tijd en ruimte. In Oud-Beijerland vindt jaarlijks het Raadhuis Klassiek plaats aan de oevers van de Vliet.Op ons eiland liggen bomenroutes, kunstroutes en we kennen het polderrondje, waarbij de mogelijkheid bestaat bij de kunstenaar een atelier te bekijken. Wij vertellen verhalen als een oud volksgebruik, spelen toneel en maken muziek op hoog niveau. Dit eiland bestaat uit bijna 60 polders, waar ruimte is voor natuurgebieden, landbouw en bloeiende akkerranden, maar ook voor relevante industrie. Deze laatste gebieden zijn zo aangelegd dat ze zijn opgenomen in het landschap en niet alleen een blok beton vormen in een groene omgeving.

 
14 dorpen en evenzoveel buurtschappen werden teruggebracht tot 5 Gemeenten. Wij zijn een volk van 80.000 fietsers/wandelaars en misschien wel uit de klei getrokken maar dat heeft ons weerbaar gemaakt. In 1813 was Nederland Frans grondgebied. Het waren de Hoeksche Waarders die zich als eerste hiertegen verzetten en in opstand kwamen. De stormen brachten ons dikke kleilagen op het oorspronkelijke veen, waar wij een prettige leefomgeving van creeerden. Wij laten u graag delen in onze dorpse charmes en stadse allures in de Gemeente Oud-Beijerland. De Gemeente Strijen biedt u cultuur; Oosters Bekade Gorzen en Hoogezandsche Gorzen vormen tesamen met de natuurgebieden de Oeverlanden Hollandsch Diep bij Strijen Sas, waar natuur en recreatie samenkomen in een zgn. Deltagebied, de Gemeente Binnenmaas wellicht historie, cultuurhistorie en een zwemparadijs, de Gemeente Cromstrijen watersport, Golfbaan, Hoeksche Waards Landschap en de Gemeente Korendijk plaatselijke markten, dorps leven, Korendijkse Slikken met vele vogelsoorten.
Gidsen van Hoekschewaards Landschap nemen u graag mee voor een rondleiding.

POLDERLAND'.
Oerhollands tafereel
Dit wijde lage land
Een kostelijk juweel
Door sloot en plas omrand
Rondom uitbundig groen
In ’t malse gras het vee
Dat zich tegoed mag doen
Aan ’t kant en klaar diner.
Arie den Broeder

donderdag 30 januari 2014

De Hoeksche Waard- de moeite van het ontdekken waard!

In de Nieuwlandsche polder ligt de Greup wat ooit een zelfstandig dijkdorp was, met een zgn. dwangmolen. Omwonenden waren verplicht hier hun koren te laten malen tot ongeveer 1850. In de Gemeente Atlas van Jacob Kuyper uit 1868 werd Greup aangeduid als Groep, gelegen tussen de Blaauwe Steenweg en de Smitsweg tot aan de Vliet een riviertje gescheiden van de gemeente Westmaas. Deze buurtschap behoorde bij de gemeente Mijnsheerenland. Door de veranderde samenstelling van gemeenten werd het na 1983 gemeente Binnenmaas en omdat kortelings de gemeentegrenzen wat zijn bijgesteld is de buurtschap Greup nu gesplitst in Binnenmaas en Oud-Beijerland.
Omdat de Stougiesdijk erdoor loopt wordt door de bewoners gesproken over 'ik woon op Stougie'. Er was een halte van de tram waar het vee werd gebracht om vervoerd te worden en er waren koffiehuizen. Bij een koffiehuis was een balk waar men de paarden aan vastmaakten. Een wildwesttafereel op het oog en dat klopte ook wel, want er werd menigmaal gevochten door de jongelui. De bevolking waren boeren arbeiders die alleen in het seizoen werk hadden, dus over het algemeen arm.


Zij beschikten wel over een openbare lagere school, een kerk en een christelijke zangvereniging. Er was een voetbalveld wat ook als feestterrein werd gebruikt op Koninginnedag.De inmiddels bijna 80-jarige IJsclub is verplaatst naar de Kreek die als je deze uitschaatst met een beetje klunen op het Vuurbaken kan komen, als het ware rond tot aan de Blaauwe Steenweg, waar naar verluid ooit een haventje geweest moet zijn.

De school is nu woonhuis, maar de inmiddels meer dan 100 jaar oude Greupkerk is nog volop in gebruik. Regelmatig vinden er orgelconcerten plaats en bij meebrenging van een dominee kan er gehuwd worden. De kerk is hulpkerk van de Hervormden uit Mijnsheerenland. Er staat een de Graaf orgel en er worden nog zondagdiensten gehouden. Ook hier liggen enkele boerderijen, waarvan enkele nog in bedrijf. Een rij woonhuizen uit de veertiger/vijftiger jaren en vanzelfsprekend losse woningen aan de dijk, want Greup is landelijk gelegen. In de omgeving is gelegenheid voor een hapje en een drankje. Duik je met de fiets naar de wegen door het akkerland dan vind je een stopplaats in de omliggende dorpen.

zaterdag 25 januari 2014

Een rondje Oud-Beijerland op de fiets

Het kost me geen moeite te bekennen dat ik als geboren Oud-Beijerlandse ons dorp onder de aandacht van mensen wil brengen die overwegen het te bezoeken.
Dat het nu precies vanaf de aankomstplaats van het pontje van Rhoon of Spijkenisse is, ja dat is wel een toevalligheid waarom ik glimlach.
Heel lang geleden nadat Oud-Beijerland een uitbreiding met wijk Croonenburgh had ondergaan werd de vraag aan mij gesteld om per bus een rondje dorp te rijden met potentiële nieuwkomers, die met de veerpont met enkele makelaars de oversteek hadden gemaakt.

De aankomst was bij Klein Profijt en juist daar begint ook nu ons 'Rondje Oud-Beijerland op de fiets'. De voormalige zalmvisserij Klein Profijt biedt u een uitnodigend terras met koffie/thee en heerlijke appel-of perengebak van Dudoc. Is het buiten fris dan snel naar binnen.   Deze voormalige Zalmvisserij is een educatiecentrum van Hoekschewaards Landschap en herbergt niet alleen natuur en cultuurinformatie, maar hier is ook de start van een bomen wandelroute tot in het park de Laning van het dorp Oud-Beijerland. Het biedt tevens een rondwandeling op het natuurgebied De Staart met speelgelegenheid voor kinderen, met Schotse Hooglanders en Konikpaarden en niet te vergeten planten en vogels.

Even verder op het Zalmpad is een ´nat´ natuurgebiedje te bewonderen waar o.a. de Noorse woelmuis haar leefgebied heeft gecreëerd.
De Hoeksche Waard wordt omgeven door de rivieren Oude Maas, Dordtse Kil, Hollands Diep met Haringvliet en het Spui. Wanneer u deze laatste steeds aan de rechterhand houdt, rond de haven fietst linksaf bij de Bijbelkiosk en u niet laat verleiden het centrum van Oud-Beijerland meteen te bezoeken komt u uiteindelijk uit bij de Oude Tol.
 


Een recreatiegebiedje met gelegenheid tot zwemmen en om een heerlijke pannenkoek te eten. U heeft hier goed zicht op de Berenplaat, uniek gelegen tussen de Oude Maas en het Spui. Hier vindt de productie van ons leidingwater plaats. Het drinkwater is bestemd voor een groot gedeelte van het zuidelijk Rijnmondgebied. We pakken de fiets op en gaan tot het einde van het fietspad naar beneden links, de beneden Spuidijk naar de Randweg. We hebben hier een goed zicht op de dijken waar we als eilanders voor de bescherming tegen (te) hoog water van afhankelijk zijn. De Hoeksche Waard is omringd door een hoge ringdijk met een omtrek van 90 kilometer. De binnendijken, 150 kilometer lang, zorgen ook nu nog voor extra bescherming, als de buitendijk het niet zou houden.  Het waterschap houdt hier toezicht op. Randweg rechts tot rotonde Groeneweg, linksaf tot weer een rotonde.
Aangekomen bij de Langeweg fietst u linksaf richting het dorp. Ter hoogte van ITT de voormalige Koni schokdemperfabriek, draait u linksom, steekt over en rijdt het park de Laning in. Hier stond op een zgn. hille (heuveltje) een boerderij en omdat men sprak van een oprijlaan als laning is het park ernaar genoemd. In het park vinden we het monument ´VRIJ´ naar een ontwerp van een plaatselijke kunstenares. Ter herinnering aan de herwonnen vrijheid na W.O.II wordt hier jaarlijks door de Oud-Beijerlander bij stilgestaan. Ook zijn hier nog unieke perenbomen bij de schapenhut te ontdekken. Voorts zal uw aandacht getrokken worden door het gebouw van de voormalige Rijks H.B.S. welk gebouw behouden is gebleven omdat er appartementen in zijn geplaatst. Oud-Beijerland heeft een centrumfunctie voor vervolgonderwijs; o.a. hier kwamen kinderen vanuit de gehele Hoeksche Waard naar school.Langs dit gebouw fietst u richting het oude centrum. Nu is de keus aan u om nog gezellig een terrasje te bezoeken of de terugweg naar het veerpontje te rijden. Rechts van de haven is de Oostkade die aan het eind rechts omhoog naar de dijk loopt.

Dit herkent u van de start van deze tocht. Kom nog eens terug op woensdag naar de weekmarkt of voor een rondwandeling met gids van het Hoekschewaards Landschap door het  oude centrum van Oud-Beijerland.
Het veerpontje van Rhoon kent verschillende aanlegplaatsen. Bij deze tocht is uitgegaan van de plaats bij Klein Profijt, maar in de zomermaanden doet het ook de buitenhaven van Oud-Beijerland aan.