maandag 1 februari 2016

HET KANTONGEREGT TE OUD-BEIJERLAND..

Dat Oud-Beijerland een burgemeester heeft gehad die zijn dorp desnoods te vuur en te zwaard wenste te verdedigen blijkt wel uit de notulen van de gemeenteraad van 1853.Uit de bijlagen der Staats-Courant is gebleken, dat de gemeenteraad van 's Gravendeel bij de Vergadering van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft aangedrongen op het ineen smelten der kantongeregten Oud-Beijerland en 's Gravendeel met verzoek; den zetel van het kantongeregt te 's Gravendeel te vestigen, daarvoor redenen aanvoerende, die met de waarheid in strijd en nadeelig voor deze gemeente zijn.
Hij stelt voor een tegen-advies aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan te bieden;

De gemeenteraad van Oud-Beijerland stelt na het verzoek van 's Gravendeel 'er verpligting voor de adressanten is ontstaan, zich tot Uwe vergadering te wenden.
' Een 'pijnelijke' indruk omdat er een verkeerde voorstelling van zaken is met als doel uit plaatselijk eigen belang. 'Wij meenen niet dat de zetel van het kanton te 's Gravendeel, maar wel degelijk te Oud-Beijerland moet zijn.
'Er is gezegd dat 'Oud-Beijerland aan eenen uithoek van het eiland is gelegen en afgescheiden van alle gemeenschap. Men mag billijk zich verwonderen over de vermetelheid, om niet krachtiger woord te bezigen, waarmede dit wordt gesteld. 's Gravendeel juist ligt aan een uiterste en laatste punt, waar het overzetveer is, dat het Dordtsche eiland van het onze scheidt. Oud-Beijerland ligt veeleer in een middelpunt van omliggende plaatsen.'

Hierna schetst men een overzicht van afstanden in tijd met alle andere dorpen op het eiland. Het verschil met 's Gravendeel blijkt 15 uur te zijn.
'De aangehaalde cijfers doen overtuigend blijken, dat voor verre de meesten gemeenten en voor het grooter deel der bevolking Oud-Beijerland als kantonnale hoofdplaats behoort te worden aangewezen. 
Verder worden alle voordelen t.o.v. Oud-Beijerland aangedragen, zoals 'immers is hier eene stoomboot, varende op Rotterdam en Dordrecht, bovendien zijn er postwagens en is de gemeente toegankelijk van alle zijden. Een goeden waterweg, uitmuntende schulp- en grindwegen waar geen tollen worden geheven.
Met een ingezetene als advocaat als voorregt en ook een in Nieuw Beijerland is het gemakkelijk regtsgeleerden te vinden ook uit Rotterdam en Dordrecht door de stoomboot en daarom een vrijer en ruimer keus voor de ingezetenen. Voor de getuigen is de gelegenheid even gemakkelijk en onkostbaar.
Een behoorlijk lokaal bestaat al en beantwoordt volledig aan de behoefte. (In het Oude Raadhuis).

Nu nog de onderbouwing van dit relaas;
'De aanzienelijkste gemeente met eenen bebouwden kom, die het in sieraad wint van enkele kleine steden, tellende ca. 4000 zielen. 

Er is een dienstdoende schutterij, zij telt 2 predikanten en eene kerk voor de katholieken met een centrumfunctie en eene synagoge voor de Israeliten. Een zeer goed raadhuis en allergeschiktste vertrekken voor eene kantonnale regtbank. En er is een gevangenis.
Er is het kantoor van registratie alsook hoofdplaats voor de militie, ook inzake de rijks-belastingen en als hoofdkiesdistrict te regt. De algemeene markt van dit eiland waar alles heenvloeit zou vele honderden verloren gaan, men wil de nijverheid toch niet schaden. 
Men kan zich te regt verwonderen over de stoutheid van het verzoek van het gemeentebestuur te 's Gravendeel'.
Het zit niet mee voor 's Gravendeel omdat er weken voorbij gaan dat er geen regtsuitspraak nodig is. Ook hebben zij tegen dat de acten bestaan uit familieraden en dat 'de kantonregter uit hoofde van hoogen ouderdom zijn ontslag heeft gevraagd.'

Reden te over, Uwe vergadering te verzoeken 's Gravendeel Uwe instemming te weigeren en in het belang van de bevolking Oud-Beijerland als den zetel van het kantongeregt te handhaven'. 
De burgemeester Vogelsang, de secretaris Swank. 
In 1881 is het kantongeregt in de Steenenstraat gebouwd. Sinds 2006 is men aangewezen op Dordrecht en is het gebouw in gebruik voor andere doeleinden.

3 opmerkingen:

  1. It was very useful for me. Keep sharing such ideas in the future as well. This was actually what I was looking for, and I am glad to came here! Thanks for sharing the such information with us.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. It is good to see posts that give truly quality information. Your tips are extremely valuable. Thanks a lot for writing this post and sharing it. Keep blogging.

    BeantwoordenVerwijderen
  3. Hi, Really great effort. Everyone must read this article. Thanks for sharing.

    BeantwoordenVerwijderen